กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมกวาดเศษใบไม้ เก็บขยะ ณ วัดวังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมปลูกต้นไม้ จัดกิจกรรมนันทนาการวาดรูป ระบายสี มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ครอบครัว มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยผู้ยากไร้จำนวน 20 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 40 ครอบครัว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้คำแนะนำบริการตามภารกิจกระทรวง พม. ณ ​ศาลเจ้าแม่วังใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


Share:ขอประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management) จังหวัดสระแก้ว

>> ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ MSO Logbook <<

>> การจัดการความรู้เกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดสระแก้ว <<


Share:ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง
การเลือกผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมขนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว
https://bit.ly/3DCXCIB
การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว
https://bit.ly/3DueSjm
การเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว
https://bit.ly/3Ob98jB


Share:พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี และส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล รวมถึงแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานทีม One Home wม. จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าพบนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการด้าน การพัฒนาสังคม ตามภารกิจกระทรวงฯ และเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานทีม One Home wม. จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ ทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดสระแก้ว

– บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว

– นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 เพื่อถวายพระกุศลและถวายพระพรชัยมงคล และความเป็นสิริมงคลให้กับข้อราชการแล้ะเจ้าหน้าที่ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้ที่ จำนวน 7 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 97 รูป ณ​ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี และสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัด และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงานด้านสตรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 6/2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 6/2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าการสำรวจและจัดเก็บรายละเอียดภูมิประเทศร่วม JDS ณ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบริเวณบ้านทัพสยาม อำเภอตาพระยา และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 1 กับภูมิภาคที่ 5 ครั้งที่ 29 ( RBC-29) ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตาพระยา ชั้น 2 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


Share:พิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ด้านดนตรี

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานและนำคณะทำงานพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ด้านดนตรี จำนวน 1 ราย และดำเนินการต่อบัตรประจำตัวผู้แสดงคความสามารถ ด้านดนตรี จำนวน 1 ราย มติที่ประชุม อนุมัติออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ทั้ง 2 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial