ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดสระแก้ว

รนบ

ศูนย์ข้อมูลทางสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลการช่วยเหลือทางสังคม

 • ข้อมูลเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
  ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 35,645 ราย
  ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 25,663 ราย
 • การช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
  เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ 46 ครอบครัว
 • เงินสงเคราะห์เด็ก
  เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 1,305 ครอบครัว 1,646 ราย
 • สภาเด็กและเยาวชน จำนวน 65 แห่ง
 • ข้อมูลเด็กถูกกระทำความรุนแรง
  จำนวน 6 ราย 
 • ข้อมูลการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (แม่วัยใส)
  แม่วัยใส 489 ราย
 • บุตรบุญธรรม 
  การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 19 ราย
 • โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 65 แห่ง
  โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว 10 แห่ง 10 โครงการ
 • โครงการ/กิจกรรมด้านสตรี
  1 แห่ง 1 โครงการ
 • ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมทางร่างกายจิตใจ   18  ราย

 • แม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน 2,320  ราย

 • เงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ (รายบุคคล)
  เงินกู้ผู้สูงอายุ 707 ราย
 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ 
  จำนวน 121 หลัง
 • โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการ
  เงินกู้คนพิการ 2,104 ราย
 • โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มคนพิการ
 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยคนพิการ 111 หลัง
 • คนไร้ที่พึ่งได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือส่งกลับภูมิลำเนา
  ส่งกลับภูมิลำเนา 12 ราย
 • ข้อมูลการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 898 ราย
 • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ จำนวน 121 หลัง
 • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้พิการ
  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ จำนวน 111 หลัง
 • บ้านพอเพียง (หลังคาเรือน)
  บ้านพอเพียง จำนวน 700 หลัง
 • บ้านมั่นคงชนบท (หลังคาเรือน)
  บ้านมั่นคงชนบท จำนวน 336 หลัง

ข้อมูลประชากรและกลุ่มเป้าหมาย

1. ข้อมูลประชากร (กรมการปกครอง)
2. สถิติด้านสังคม STAT INFO (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
3. ระบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) พม.
4. ระบบสารสนเทศด้านสังคม (Social MIS)
5. ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) (สำนักงานพัฒนาชุมชน)
6. ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
7. ข้อมูลสถิติจำแนกตามสาขา (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)
8. รายงานสถานการณ์ทางสังคม
9. รายงานความมั่นคงของมนุษย์
10.ดัชนีทุนมนุษย์ Human Capital Index
11. ดัชนีพัฒนามนุษย์ Human Development Index
12. ดัชนีความก้าวหน้าของคน Human Achievement Index
13. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
14. ทำเนียบองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดสระแก้ว
15. ทำเนียบองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดสระแก้ว

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial