การสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินโครงการเสริมพลังเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินโครงการเสริมพลังเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> ประกาศ <<

>> หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน <<

>> แบบเสนอโครงการฯ <<


Share:ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพหัวข้อ อารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพหัวข้อ อารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม หัวข้อการประกวด “อารยธรรมขอมโบราณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม”
👉ผู้ใดที่สนใจสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
📌 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้วชั้น 2 ตําบลท่าเกษม
อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://sakaeo.m-culture.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 037425029


Share:การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สระแก้วใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สระแก้วใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


Share:ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
📌 วันเวลาที่รับสมัคร 1 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
📌 ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว
👉 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร 0-3742-5068 ในวันเวลาราชการ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้👇
>> เอกสารแนบ <<


Share:พิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าหน่วยงานราชการ นายอำเภอวัฒนานคร ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการทุกประเภท ครอบครัวคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาเอกชน องค์กรคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคม และประชาชนทั่วไป จำนวน 600 คน ณ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share:ทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และน้ำปานะ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และน้ำปานะ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ วัดเหล่าอ้อย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้ประสบปัญหาครอบครัวฐานะยากจน

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวณัฐรดา บุญรอดสำราญ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวอรทัย สมบูรณ์กุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้ประสบปัญหาครอบครัวฐานะยากจน จำนวน 1 ราย ณ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
การให้ความช่วยเหลือ

  • พิจารณาช่วยเหลือเงินผู้ประสบปัญหาทางสังคม


Share:ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและวางแผนให้ความช่วยเหลือกรณี ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแกรนด์ไดมอน ปอยเปต ประเทศกัมพูชา

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วมอบหมายให้ นางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นำหัวหน้าหน่วยงานทีม ONE HOME พม.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและวางแผนให้ความช่วยเหลือกรณี ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแกรนด์ไดมอน ปอยเปต ประเทศกัมพูชา (คืนวันที่ 28 ธ.ค. 2565) จำนวน 3 ราย (หญิง 1 ราย และชาย 2 ราย) ณ โรงพยาบาลโดกสูง อำเภอโคกสูง, โรงพยาบาลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

การให้ความช่วยเหลือ
1. ทีม ONE HOME พม.สระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ สอบข้อเท็จจริง พร้อมแนะนำบทบาทภารกิจของกระทรวง พม.
2. ทีม ONE HOME พม.สระแก้ว มอบกระเช้าเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจ จำนวน 3 ราย
3. สนง.พมจ.สระแก้ว ช่วยเหลือเงินส่งกลับภูมิลำนาจังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ครอบครัว (สามี-ภรรยา
4. สนง.พมจ.สระแก้ว วางแผนประสาน สนง่.พมจ.นนทบุรี และ สนง.พมจ.พัทลุง ติดตามประเมินครอบครัวเพื่อให้ความช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวง พม. จำนวน 2 ราย
5. สนง.พมจ.สระแก้ว วางแผนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ซึ่งมีภูมิลำเนาในอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วหลังจบกระบวนการรักษาพยาบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวตามสภาพปัญหาต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial