ขอประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

(1) กระบวนการคัดกรอง

(2) การสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว 

(3) แรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด

เพื่อเป็นสื่อให้แก่ผู้ป่วยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกภาคส่วน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการบำบัดรักษา 

และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ฯ ผ่าน google from  

ได้ที่ https://moph.cc/1IE5slSz8


Share:ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกับให้กำลังใจ ผู้สูงอายุคนพิการประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกับให้กำลังใจ ผู้สูงอายุคนพิการประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลห้วยโจด โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงพื้นที่กับหัวหน้าส่วนราชการ ณ บ้านคลองยาง หมู่ 3 ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมกวาดเศษใบไม้ เก็บขยะ ณ บ้านคลองยาง หมู่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการวาดรูป ระบายสี มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ครอบครัว มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยผู้ยากไร้จำนวน 20 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 40 ครอบครัว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้คำแนะนำบริการตามภารกิจกระทรวง พม. ณ โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร


Share:พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการ แลการจัดระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการ ปี 2567

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการ แลการจัดระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการ ปี 2567 และบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบายขับเคลื่อนสวัสดิการ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อให้ความรู้กับองค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:โครงการกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ (หลักสูตรการทำขนมกุยช่าย) รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ (หลักสูตรการทำขนมกุยช่าย) รุ่นที่ 2 เพื่อดำเนินงานกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในกลุ่มครัวเรือนเปราะบางให้ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับคนพิการและครอบครัวคนพิการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล หนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีมอบขาเทียมและรถวีลแชร์ให้กับคนพิการที่ประภัยทุ่นระเบิด

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นาย เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมและรถวีลแชร์ให้กับคนพิการที่ประภัยทุ่นระเบิด ร่วมกับมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย และพลเอก ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และกล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้กับเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย พร้อมร่วมกับคณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด จำนวน 3 หลัง ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมาร่วมระดมความคิดเห็นและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585 ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมปางสีดา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเปิดโครงการอาชีพส่งเสริมสุขภาพดี และมีรายได้ ให้ครอบครัวคนพิการ รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีพส่งเสริมสุขภาพดี และมีรายได้ ให้ครอบครัวคนพิการ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ความรู้วิถีเกษตรธรรมชาติ ปลูกดี เลี้ยงดี สุขภาพดี โดยการปลูกพืชผัก การลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุก ให้กับคนพิการทางสติปัญญาและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 40 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การประกอบอาชีพครอบครัวคนพิการ เลขที่ 6/6 หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนการปั่นจักรยานปั่นจักรยานเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day)

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนการปั่นจักรยานปั่นจักรยานเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนรวมแสดงพลังไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้ง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial