สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อคัดแยกกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่เสี่ยงถูกหลอก เข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์


Share: