ขอประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามกิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามกิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓)

👉รายละเอียดประกาศประกวดราคาฯ👈


Share:ประชาสัมพันธ์สื่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิบัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและควงามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิบัติ ผ่านรูปแบบภาพยนตร์การ์ตูน Animation จำนวน 7 ตอน สามารถรับชมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้นะคะ

ตอนที่ 1 OPEN UP บ้านนี้ฉันรัก “พม.มาแล้ว”

LINK: EP1 https://youtu.be/lPyh6aHnthQ

ตอนที่ 2 “เปราะบางคืออะไร”

LINK: EP2 https://youtu.be/0FIaw05AWtQ

ตอนที่ 3 “เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางได้อย่างไร

LINK: EP3 https://youtu.be/jaCLNtiocx8

ตอนที่ 4 “สมุดพกครอบครัว”

LINK: EP4 https://youtu.be/OtZKpj-xSiM

ตอนที่ 5 “SANDBOX 5 มิติ”

LINK: EP5 https://youtu.be/IaGLiLXgiy0

ตอนที่ 6 “1 ตำบล 1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล”

LINK: EP6 https://youtu.be/AyYaeLj_Gyg

ตอนที่ 7 “หัวใจแห่งความสุข”

LINK: EP7 https://youtu.be/VFaKRF6qXy8


Share:จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการค้าประเวณีและสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการค้าประเวณีและสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมัชชาสวัสดิการสังคม รวมถึงร่างแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 90 คน ณ โรงเรียนวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบาง

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางเพ็ญนภา ประวัติวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นำทีมเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่อำเภออรัญประเทศ และเครือย่าย อสม./ อพม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบาง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสาวกมลทิพย์ จันทร์แก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพและครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4 ราย ณ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 9/2565

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 9/2565 เดือนกรกฎาคม 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สระแก้ว พร้อมกับทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ วาดภาพ ระบายสีมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ รวมทั้งสิน 40 ครอบครัว เป็นเงิน 60,000 บาทพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้บริการตามภารกิจของกระทรวง พม. ณ วัดเขาน้อยสีชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จ้งหวัดสระแก้ว


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวธนภรณ์ วิรุฬราช นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมนั่งเรือทำความสะอาดบริเวณฝาย กวาดเศษใบไม้ เก็บขยะ ณ ฝ่ายคลองพระสะทึง หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


Share:ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) หลักสูตรงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้ารับการอบรมดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ร่วมถึงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 👉ลิงก์ https://tinyurl.com/mx78t9pm
รายละเอียดเพิ่มเติม👉ลิงก์ https://tinyurl.com/mwz5dw58
หรือ โทรศัพท์ 0 2659 6762 , 0 2659 6763


Share:กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระมหามงคลวชิราทร (หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร)

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระมหามงคลวชิราทร (หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร) และคณะสงฆ์วัดป่าใต้พัฒนาราม จำนวน 10 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลกับกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนจังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวรหน้าศาลากลังจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีปิดโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น จำนวน 255 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการนวดเพื่อสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการพิธีปิดโครงการนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น จำนวน 255 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการนวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการคนพิการศูนย์การเรียนพัฒนาอาชีพคนพิการ ตำบลวัฒนานคร ณ ศูนย์บริการคนพิการศูนย์การเรียนพัฒนาอาชีพคนพิการ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php