ขอประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามกิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามกิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

👉 รายละเอียดประกาศประกวดราคาฯ 👈


Share:ขอประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามกิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามกิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีราคาจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

👉 ประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ 👈


Share:พิธีมอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2564 และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนโครงการด้านสังคมระดับพื้นที่ตามแผนพัฒนาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2567

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวนการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 (ชลบุรี) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนโครงการด้านสังคมระดับพื้นที่ตามแผนพัฒนาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนโครงการด้านสังคมในระดับพื้นที่ ให้ตรงตามบริบทของแต่ละจังหวัด โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เขต อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี


Share:โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) และอพม.ใหม่ สู่สวัสดิการสังคมยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วจัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) และอพม.ใหม่ สู่สวัสดิการสังคมยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัด สระแก้ว รุ่นที่ ๑ โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) เข้าร่วมอบรม จำนวน 130 คน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 น. นางเพ็ญนภา ประวัติวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสาวกมลทิพย์ จันทร์แก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4 ราย ณ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 12.20 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ทาสีรั้วโรงเรียน และตัดกิ่งไม้ ณ โรงเรียนบ้านป่าระกำ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 8/2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 8/2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับ ทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมนันทนาการ วาดรูป ระบายสี มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ รวมทั้งสิ้น 40 ครอบครัว รวมเป็นเงิน 60,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้คำแนะนำบริการ ตามภารกิจกระทรวง พม. ณ วัดป่าระกำ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพและเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนิกสัมพันธ์ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสาวปุญญิสา เหยือกเงิน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพและเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนิกสัมพันธ์ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา จำนวน 20 ชุด ณ มัสยิดนุรู้ลฟัตตาห์ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น และวัดคลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share:ขอประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามกิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามกิจกรรมบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีราคาจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

👉 ประกาศประกวดราคาฯ 👈


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial