NO VICTIMS NO TEARS
ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ำตาจากการค้ามนุษย์

>> Info ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ำตาจากการค้ามนุษย์ <<

ที่มา : ยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว


Share: