พิธีทำบุญตักบาตร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว และนายอำเภอ ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว และนายอำเภอ ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2566 เพื่อความเป็นศิริมงคล โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมทำบุญตักบาตร อาหาร คาว หวาน รวมถึงร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดเขาป่าแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ไทย-กัมพูชา ระหว่างจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย กับ จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ไทย-กัมพูชา ระหว่างจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย กับ จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อหารือการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง การป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด เศรษฐกิจ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสาธารณสุข การศึกษา และการเกษตร รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนร่วมกัน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม (Grand Ballroom) อาคารเจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชั้น 9 โรงพยาบาลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีอัญเชิญท้าวจตุโลกบาลประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.09 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีอัญเชิญท้าวจตุโลกบาลประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยในพิธีประกอบด้วย พิธีบวงสรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเบิกเนตร โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีจิตศรัทธา พ่อค้า แม่ค้า รวมถึงประชาชนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีอัญเชิญท้าวท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 พระองค์ จากอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มาประดิษฐานที่ศาลหลักเมือง

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วย พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้อัญเชิญท้าวท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 พระองค์ จากอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มาประดิษฐานที่ศาลหลักเมือง โดยมีนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีสักการะ ถวายพวงมาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (การจัดที่ดินชุมชน) จังหวัดสระแก้ว รวมถึงการขอความเห็นชอบให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการ อื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ และแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพิจารณาคัดเลือกโครงการต้นแบบระดับจังหวัด (โครงการที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566) โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 8 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมปลูกต้นไม้ ณ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


Share:การตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดสระแก้ว

วันพูธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นประธานการตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายภูมิวัช อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ และ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวถนอมทรัพย์ บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมการตรวจราชการดังกล่าว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำนวน 2 ราย ณ ตำบลคลองหินปูน ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวถนอมทรัพย์ บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมกวาดเศษใบไม้ เก็บขยะ ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมกับหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และจัดกิจกรรมนันทนาการ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ครอบครัว มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยผู้ยากไร้ จำนวน 20 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 40 ครอบครัว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้คำแนะนำบริการตามภารกิจกระทรวง พม. ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial