พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดหนองคุ้ม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหา การเคลื่อนย้ายแรงงาน ปัญหาการรังวัดที่ดิน เอกสารสิทธิ์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ไทย-กัมพูชา การเปิดสำนักงานชั่วคราวจุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท รวมถึงการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทพื้นที่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเปิดป้ายสถาบันการเงิน​ และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมตำบลตาหลังใน

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายกิจจา​ เสาวรส​ นายอำเภอวังน้ำเย็น​ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสถาบันการเงิน​ และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมตำบลตาหลังใน พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน​ ผู้บริหารบริษัท​ สวนกิตติ​ จำกัด​ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์​ จิรจินดา​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว​ นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่​ทีม​ ONE​ HOME​ พม.จังหวัดสระแก้ว​ ร่วมมอบผ้าห่ม​ และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการภายใต้ภารกิจงานกระทรวง​ พม. ณ​ ตลาดชุมชนบ้านตาหลังใน​ หมู่ที่​ 1​ ตำบลตาหลังใน​ อำเภอ วังน้ำเย็น​ จังหวัดสระแก้ว


Share:ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์)

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการเพียงหลวงฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกับเยี่ยมชมภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566 เพื่อการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นโครงการเชิงประเด็นขององค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 6 โครงการ และโครงการเชิงพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน 600,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและ บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกรประชุมดังกล่าว และมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางทรัพย์ เรืองกลาง บ้านเลขที่ 347 หมู่ที่ 2 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 และนางรัตนากร พุฒเส็ง บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 7 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระแก้ว (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระแก้ว (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาการทบทวนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2565–2570 รวมถึงความต้องการพัฒนาแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ขอสมทบงบประมาณจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 20 กองทุน สมาชิก 12,313 คน รวมเป็นเงิน 4,494,245 บาท ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:ลงเยี่ยมสอบข้อเท็จจริง และประเมินสภาพปัญหาความเดือดร้อนผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งถูกทอดทิ้ง บริเวณเซเว่นท่าเกษม

เมื่อคืน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินตา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สระแก้ว ลงพื้นที่กรณีเร่งด่วน ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเกษม ลงเยี่ยมสอบข้อเท็จจริง และประเมินสภาพปัญหาความเดือดร้อนผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งถูกทอดทิ้ง ณ บริเวณเซเว่นท่าเกษม ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ก่อนประสานส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพชั่วคราว และวางแผนประชุมทีมให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
การให้ความช่วยเหลือ

  1. สนง.พมจ.สระแก้ว และเทศบาลตำบลท่าเกษม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และประเมินสภาพปัญหา
  2. สนง.พมจ.สระแก้ว ประสานศูย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งผู้ประสบปัญหาเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราวและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
  3. สนง.พมจ.สระแก้ว นำส่งผู้ประสบปัญหาเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกระบวนการ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ช่วย24ชั่วโมง

พม24ชม


Share:ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เพื่อมอบป้ายและติดตาการดำเนินโครงการ “บ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนายวิทวัต เสาแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เพื่อมอบป้ายบ้านโครงการ “บ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 หลัง และติดตามการดำเนินโครงการฯ จำนวน 2 หลัง พร้อมกับแนะนำภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ตำบลไทรทอง ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial