การสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินโครงการเสริมพลังเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินโครงการเสริมพลังเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> ประกาศ <<

>> หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุน <<

>> แบบเสนอโครงการฯ <<


Share:ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพหัวข้อ อารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพหัวข้อ อารยธรรมขอมโบราณ “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม หัวข้อการประกวด “อารยธรรมขอมโบราณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม”
👉ผู้ใดที่สนใจสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
📌 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้วชั้น 2 ตําบลท่าเกษม
อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://sakaeo.m-culture.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 037425029


Share:การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สระแก้วใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สระแก้วใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


Share:ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards

สำนักงานพัฒนาสังคมแะความมั่นคงของมนุษย์จังสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝก เพื่อชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards หรือพิจารณาเพื่อเข้าร่วมการประกวดไปยังสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rdpb_vetiver@yahoo.com ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้

>> หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล <<

>> หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัล ENG <<

>> แบบ FORM <<

>> หนังสือเชิญ <<


Share:การขอชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การขอชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ของประชาชนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อรักษสิทธิ์ของตนเอง (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งค์ด้านล่าง 👇)
เอกสารเพิ่มเติม : https://www.oic.or.th/th/consumer/sinmunkong


Share:ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 เรื่อง ตามลิ้งด้านล่างนี้ 👇

>> 1. ข้อมูลโครงการธนาคารโคกระบือ <<

>> 2. ถนนพักอีกแล้ว <<

>> 3. สำนวนคดีอาญา <<

>> 4. ข้อมูลฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการ <<

>> 5. บันทึกคำให้การพยาน <<


Share:การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่าย หากสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารการสมัครได้ทาง QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

** สามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ที่แนบมาพร้อมนี้


Share:การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันที่ 5 ก.ย. – 19 ต.ค. 65 ขั้นตอน เอกสาร หลักเกณฑ์ การนับครอบครัว

หรือดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้👇

ที่มา : YANAKON CHANNEL


Share:การเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนฯ ด้วยตนเอง ผ่านแอปฯ “เงินเด็ก”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ การเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนฯ ด้วยตนเอง ผ่านแอปฯ “เงินเด็ก” 🥳🥳

📱สามารถตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนฯ ด้วยตนเอง ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ดาวน์โหลดง่าย ใช้ได้เลย รีบมาดาวน์โหลดไปใช้กันนะ🎈🎈

✅ ดาวน์โหลดแอปฯ “เงินเด็ก” ได้ที่ AppStore และ PlayStore

#เงินเด็ก#เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด#กรมกิจการเด็กและเยาวชน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial