ประชาสัมพันธ์คำสั่งสำนักงาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์คำสั่งสำนักงาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
>> คำสั่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว <<


Share:ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์การสวัสดิการสังคม องค์กรสวัสดิการชุมชน และอาสาสมัคร ยื่นขอรับรองมาตรฐาการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์การสวัสดิการสังคม องค์กรสวัสดิการชุมชน และอาสาสมัคร ยื่นขอรับรองมาตรฐาการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานและยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
>> คู่มือรับรองมาตรฐานองค์กรสวัสดิการสังคม <<

>> คู่มือรับรองมาตรฐานองค์กรสวัสดิการชุมชน <<

>> คู่มือรับรองมาตรฐานอาสาสมัคร <<


Share:พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดหนองคุ้ม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share:4 วิธีการสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัว

ที่มา : BrainFit Studio Thailand

แบ่งปัน วันละนิด! แก่ช้า อายุยืน มีความสุข ไม่เครียด

ที่มา : Wealth Me Up


Share:ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานพัฒนาสังคมแล้วความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

📌 โดยให้ผู้สอบผ่านในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในวัน พุธ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมแล้วความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รายละเอียดตาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
>> ประกาศรายชื่อ <<


Share:การประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยด้านกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหา การเคลื่อนย้ายแรงงาน ปัญหาการรังวัดที่ดิน เอกสารสิทธิ์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ไทย-กัมพูชา การเปิดสำนักงานชั่วคราวจุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท รวมถึงการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทพื้นที่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์เพื่อใจวัยรุ่น โรงเรียนตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีเปิดป้ายสถาบันการเงิน​ และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมตำบลตาหลังใน

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายกิจจา​ เสาวรส​ นายอำเภอวังน้ำเย็น​ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสถาบันการเงิน​ และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมตำบลตาหลังใน พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน​ ผู้บริหารบริษัท​ สวนกิตติ​ จำกัด​ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์​ จิรจินดา​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว​ นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่​ทีม​ ONE​ HOME​ พม.จังหวัดสระแก้ว​ ร่วมมอบผ้าห่ม​ และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการภายใต้ภารกิจงานกระทรวง​ พม. ณ​ ตลาดชุมชนบ้านตาหลังใน​ หมู่ที่​ 1​ ตำบลตาหลังใน​ อำเภอ วังน้ำเย็น​ จังหวัดสระแก้ว


Share:ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์)

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคโรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการเพียงหลวงฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกับเยี่ยมชมภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


Share:ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสวัสดิการชุมชน และคู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสวัสดิการชุมชน และคู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร ตามลิ้งที่แนบมาพร้อมนี้

>>คู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสวัสดิการชุมชน<<

>>คู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร<<


Share:ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนมกราคม จำนวน 5 เรื่อง ตามลิ้งด้านล่างนี้ 👇

>> บทความกุมภาพันธ์ <<


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial