โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ใหม่

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ใหม่ เพื่อเสริมสร้างพลังทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และกลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายใหม่ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชถัมภ์ สระแก้ว


Share: