โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและคณะทำงาน รวมทั้งหมด จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: