โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานองค์การสวัสดิการสังคมสู่สมัชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานองค์การสวัสดิการสังคมสู่สมัชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานองค์กรสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว และทบทวนแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ณ โรงแรมตะวัน ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: