โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2564)

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2564) ณ วัดหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางกัญญารัตน์ จิรจินดา ทีม ONE HOME พม. จังหวัดสระแก้ว และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมนันทนการ วาดภาพ ระบายสี มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ครอบครัว และเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน 20 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 40 ครอบครัว เป็นเงิน 80,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้คำปรึกษาแนะนำบริการตามภารกิจกระทรวง พม.


Share: