โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 9/2565

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 9/2565 เดือนกรกฎาคม 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สระแก้ว พร้อมกับทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ วาดภาพ ระบายสีมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ รวมทั้งสิน 40 ครอบครัว เป็นเงิน 60,000 บาทพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้บริการตามภารกิจของกระทรวง พม. ณ วัดเขาน้อยสีชมพู หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จ้งหวัดสระแก้ว


Share: