โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดคลื่อนที่ ครั้งที่ 5/2564)

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5) โดยมีนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ทีม ONE HOME พม. จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ วาดภาพ ระบายสี มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ครอบครัว และเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน 20 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 40 ครอบครัว เป็นเงิน 80,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้คำปรึกษาแนะนำบริการตามภารกิจกระทรวง พม. ณ ถ้ำน้ำเขาพระศิวะ หมู่ ๑๑ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share: