โครงการกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ (หลักสูตรการทำขนมกุยช่าย) รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ (หลักสูตรการทำขนมกุยช่าย) รุ่นที่ 2 เพื่อดำเนินงานกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในกลุ่มครัวเรือนเปราะบางให้ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับคนพิการและครอบครัวคนพิการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล หนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: