แจ้งผลการคัดเลือก อพม. ดีเด่น, อพม. ดีเด่นพิเศษ, และ อพม.ดีเด่นพิเศษ (ชมเชย) ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์
📌แจ้งผลการคัดเลือก อพม. ดีเด่น, อพม. ดีเด่นพิเศษ, และ อพม.ดีเด่นพิเศษ (ชมเชย) ประจำปี 2564 โดยจังหวัดสระแก้วได้รับการดัดเลือก จำนวน 2 รายการ ดังนี้
👉 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นได้แก่ นางอนงค์ ธัญญสงวน ประธาน อพม.อำเภออรัญประเทศ
👉 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษได้แก่ นายพัฒนา พรมเผ่า ประธาน อพม.จังหวัดสระแก้วรายละเอียดดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

>> ประกาศแจ้งผลการคัดเลือก <<


Share: