ออกหน่วยจดทะเบียนคนพิการร่วมกับโรงพยาบาลโคกสูง ประเมินความพิการโดยพิจารณาจากความบกพร่องตามคู่มือวินิจฉัยตรวจประเมินความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย มลาวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ออกหน่วยจดทะเบียนคนพิการร่วมกับโรงพยาบาลโคกสูง ประเมินความพิการโดยพิจารณาจากความบกพร่องตามคู่มือวินิจฉัยตรวจประเมินความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 80 ราย ผ่านการประเมินฯ จำนวน 22 ราย ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ รายใหม่ จำนวน 16 ราย รายเก่า 6 ราย ณ โรงพยาบาลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


Share: