โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน”

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน” ณ วัดวังแดง /วัดวังเทพนิมิตร /วัดเกศแก้ว (ม.5/9/4) ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็นจ.สระแก้ว หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ทีมONE HOME สระแก้ว) ร่วมลงพื้นที่และรับฟังปัญหาเพื่อวางแนวทางบูรณาการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยจำนวน 20 ครอบครัว ๆ ละ 2,000 บาท


Share: