ลงพื้นที่ ร่วมกับ อพม. เยี่ยมผู้ประสบปัญหากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ ประสบปัญหารับภาระดูแลบุตรพิการ และครอบครัวผู้สูงอายุรับภาระเลี้ยงดูหลานวัยทารก

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ ประสบปัญหารับภาระดูแลบุตรพิการ และครอบครัวผู้สูงอายุรับภาระเลี้ยงดูหลานวัยทารก เนื่องจากมารดาเด็กต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำ พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ครอบครัว ณ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: