ลงพื้นที่ พบปะพูดคุยกับญาติของแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ร่วมกับนายอำเภออรัญประเทศ พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสสระแก้ว สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภออรัญประเทศ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ พบปะพูดคุยกับญาติของแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจตลอดจนประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือ หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยได้พูดคุยกับญาติของแรงงานไทย รวม 3 ราย

ซึ่งเบื้องต้นแรงงานไทยดังกล่าวอยู่ในที่ปลอดภัยและยังไม่ประสงค์จะเดินทางกลับบ้าน ณ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: