ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กที่มีฐานะยากจน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กที่มีฐานะยากจน โดยได้พูดคุยให้กำลังใจ แนะนำบทบาท ภารกิจของกระทรวง พม.พร้อมกับช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 8 ครอบครัว ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว


Share: