ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีผู้สูงอายุและผู้พิการต้องการความช่วยเหลือตามที่มีข่าวในโลกออนไลน์

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอวัฒนาคร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีผู้สูงอายุและผู้พิการต้องการความช่วยเหลือตามที่มีข่าวในโลกออนไลน์ โดยนางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒน้าสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือตามภารกิจ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วให้การช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้

1. มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค แพมเพิ่ส

2. พิจารณามอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท

3. พิจารณาให้การช่วยเหลือโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท

ณ หมู่ที่ 3 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: