ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 11 ครอบครัว ร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว

วันที่ 26 – 27 ม.ค. 64 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 11 ครอบครัว ร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน


Share: