ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และคนพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ครอบครัวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และคนพิการ โดยได้พูดคุยให้กำลังใจ แนะนำบทบาทภารกิจของกระทรวง พม. พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือครอบครัว ณ พื้นที่ อ.โคกสูง,อ.ตาพระยา,อ.วังน้ำเย็น และ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว


Share: