ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง อำเภออรัญประเทศ

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภออรัญประเทศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง จำนวน 1 ครัวเรือน ณ บ้านเอื้ออาทรอรัญประเทศ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ โดยให้การช่วยเหลือ ดังนี้

  1. ให้กำลังใจในการดำรงชีวิตแก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ
  2. มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น
  3. มอบหมายให้ อพม. ติดตามด้านสุขภาพผู้ประสบปัญหาเป็นระยะ ต่อไป

Share: