ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนเปราะบาง หมู่ที่ 2 บ้านคลองหินปูน

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายอภิชาติ คัดทจันทร์ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และนายณัฏฐชัย วงศ์ทองตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนเปราะบาง หมู่ที่ 2 บ้านคลองหินปูน จำนวน 8 ครัวเรือน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share: