ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวัฒนานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย และผู้นำชุมชน สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือกรณีกระทำความรุนแรงต่อเด็ก

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 น.นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวกมลทิพ จันทร์แก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นักพัฒนาสังคม และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวัฒนานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย และผู้นำชุมชน สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือกรณีกระทำความรุนแรงต่อเด็กในความปกครอง ณ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 8 ตำบลช่องกุ่ม

การให้ความช่วยเหลือ

1. พูดคุยสอบถามข้อเท็จริง รวบรวมหลักฐานเอกสารเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 36

2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย พรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ทำบันทึกข้อตกลง ยุติการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตาม พรบ. พ.ศ. 2550

4. ทำแบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวง พม.


Share: