ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และคณะ เยี่ยมคนพิการที่ประสบภัยทุ่นระเบิด

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เยี่ยมคนพิการที่ประสบภัยทุ่นระเบิด จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่หนองไทรและตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: