ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวัฒนานครศูนย์ที่ 2

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 ชลบุรี พร้อมกับนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวัฒนานครศูนย์ที่ 2 มอบถุงยังชีพให้กับคนพิการ จำนวน 19 ราย ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวัฒนานคร ศูนย์ที่ 2 (องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร) อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: