ลงพื้นที่มอบบ้าน ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางกัญญารัตน์ รจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบบ้าน ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 5 ราย ตามโครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสระแก้ว ในพื้นที่ตำบลหนองแวง และตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: