ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับคนพิการที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับคนพิการที่อยู่ในครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จำนวน 18 ราย ได้แก่ ตำบลคลองทับจันทร์ จำนวน 5 ราย ตำบลคลองน้ำใส จำนวน 7 ราย ตำบลทับพริก จำนวน 4 ราย และตำบลฟากห้วย จำนวน 6 ร้าย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก เทศบาลตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: