ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกับให้กำลังใจ ผู้สูงอายุคนพิการประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกับให้กำลังใจ ผู้สูงอายุคนพิการประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลห้วยโจด โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงพื้นที่กับหัวหน้าส่วนราชการ ณ บ้านคลองยาง หมู่ 3 ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: