ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย มลาวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือ สังคมตำบลเขาสามสิบและศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองหว้า ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 19 ราย ที่มีรายได้น้อยและมีบุคคลที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงที่ต้องได้รับการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตำบลเขาสามสิบ และตำบลหน่องหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: