ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและวางแผนให้ความช่วยเหลือกรณี ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแกรนด์ไดมอน ปอยเปต ประเทศกัมพูชา

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วมอบหมายให้ นางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นำหัวหน้าหน่วยงานทีม ONE HOME พม.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและวางแผนให้ความช่วยเหลือกรณี ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแกรนด์ไดมอน ปอยเปต ประเทศกัมพูชา (คืนวันที่ 28 ธ.ค. 2565) จำนวน 3 ราย (หญิง 1 ราย และชาย 2 ราย) ณ โรงพยาบาลโดกสูง อำเภอโคกสูง, โรงพยาบาลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

การให้ความช่วยเหลือ
1. ทีม ONE HOME พม.สระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ สอบข้อเท็จจริง พร้อมแนะนำบทบาทภารกิจของกระทรวง พม.
2. ทีม ONE HOME พม.สระแก้ว มอบกระเช้าเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจ จำนวน 3 ราย
3. สนง.พมจ.สระแก้ว ช่วยเหลือเงินส่งกลับภูมิลำนาจังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ครอบครัว (สามี-ภรรยา
4. สนง.พมจ.สระแก้ว วางแผนประสาน สนง่.พมจ.นนทบุรี และ สนง.พมจ.พัทลุง ติดตามประเมินครอบครัวเพื่อให้ความช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวง พม. จำนวน 2 ราย
5. สนง.พมจ.สระแก้ว วางแผนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ซึ่งมีภูมิลำเนาในอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วหลังจบกระบวนการรักษาพยาบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวตามสภาพปัญหาต่อไป


Share: