ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับมอบขนมและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุด จำนวน 3 จุด ณ จุดอำเภอวังน้ำเย็น จุดอำเภอคลองหาด และจุดอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: