ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยทุ่นระเบิด จำนวน 6 ราย

วันจันทรที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับพล.อ.สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยทุ่นระเบิด จำนวน 6 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยทุ่นระเบิด และพูดคุยให้กำลังใจ แนะนำบทบบาทภารกิจกระทรวง พม. ในพื้นที่ ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: