ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การบูรณาการองค์กรเครือข่ายในการดำเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา”

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และร่วมเสวนาในหัวข้อ “การบูรณาการองค์กรเครือข่ายในการดำเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: