ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สุงอายุ และคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับผู้แทนกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ผู้แทนนายอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานทีม one home พม. จังหวัดสระแก้ว และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วตำบลวังทอง ตำบลวังสมบูรณ์ ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สุงอายุ และคนพิการ พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 2 ราย ณ ตำบลวังทอง ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: