ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวถนอมทรัพย์ บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี พญ.กนกพร ทองเลื่อน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นประธานฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: