มอบใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่เสนอขอรับรององค์กรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการมอบใบสำคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่เสนอขอรับรององค์กรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 องค์กร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: