พิธีเปิด โครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (ROADSHOW OTOP)

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิด โครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (ROADSHOW OTOP) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ของชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือกับจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศ ซึ่งกิจกรรมตังกล่าวมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า จำนวน 100 บูธ และจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินตา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเลิมพระกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร


Share: