พิธีเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายสู่สวัสดิการสังคมเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.45 น. นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายสู่สวัสดิการสังคมเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 1 เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพัฒนา พรมเผ่า ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาศนี้นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และได้ บรรยาย เรื่อง นโยบายของกระทรวง พม. รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานในบริบทของจังหวัดสระแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ณ โรงแรมตะวัน ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: