พิธีเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายสู่สวัสดิการสังคมเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.45 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายสู่สวัสดิการสังคมเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 2 เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมได้เสนอข้อคิดเห็น ร่วมกันเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระแก้ว และได้บรรยาย เรื่อง นโยบายของกระทรวง พม. รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในบริบทของจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพัฒนา พรมเผ่า ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระ แก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ณโรงแรมตะวัน ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: