พิธีเปิดกิจกรรม Kick Off บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และชมนิทรรศการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: