พิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยผู้ประสบภัยและยากไร้

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับนายอำเภอวังน้ำเย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สำนักงานพัฒนาชุมชน หน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสาขาสระแก้ว – ปราจีนบุรี ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยผู้ประสบภัยและยากไร้ โดยมีพันเอกสุชญาณ ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี มอบบ้าน และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ณ บ้านเลขที่ 170 หมู่ 15 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share: