พิธีมอบบ้านพอเพียงผู้ยากจน/ยากไร้ “โครงการบ้านพอเพียงชนบท “

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบบ้านพอเพียงผู้ยากจน/ยากไร้ “โครงการบ้านพอเพียงชนบท ” เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้กับผู้ประสบปัญหา จำนวน 13 หลัง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับนายอำเภอเมืองสระแก้ว จิตอาสา 904 จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ๆ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: