พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนในนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนพิเศษในจังหวัดสระแก้วได้มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาโดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดาพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารพวงชมพู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: