พิธีการเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม 5 ชาติพันธุ์

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. นายวัลลภ ประวัติวงศ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีการเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม 5 ชาติพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว และประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิถีชุมชน 5 ชาติพันธุ์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวธนภรณ์ วิรุฬราช หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมพิธีการดังกล่าว ณ วัดเจริญบุญ (วัดญวน) ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: