พิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ด้านดนตรี

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานและนำคณะทำงานพิจารณาความสามารถของผู้ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ด้านดนตรี จำนวน 1 ราย และดำเนินการต่อบัตรประจำตัวผู้แสดงคความสามารถ ด้านดนตรี จำนวน 1 ราย มติที่ประชุม อนุมัติออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ทั้ง 2 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


Share: